Formación en rede

Que son os cursos homologados?

Os cursos homologados se caracterizan por ter un recoñecemento oficial, e dicir, ao rematar se obtén un certificado. Se realizan a través de entidades formativas con convenio ou contrato coa administración educativa, como pode ser o Ministerio de Educación ou calquera Conserxería de Educación.

Para que serven os cursos homologados?

A principal vantaxe dos cursos homologados e que puntúan nas oposicións ao presentalos como méritos de formación académica e permanente, de feito, poden chegar a sumar ata 4 puntos no baremo final se son da mesma especialidade que a oposición.

As oposicións para Maestro, Profesor de Secundaria, FP ou EOI ofrecen a posibilidade de puntuar presentando a certificación de cursos homologados sempre que sexan da mesma especialidade.

Como e canto puntúan?

A nota do exame da oposición supón o 75 % do baremo, a puntuación obtida por cursos homologados e a experiencia laboral docente supoñen o 25 % restante.

En canto a forma de puntuar, se poden conseguir dende 2 ata 4 puntos de nota na fase de concurso, sempre tendo en conta a normativa específica de cada Comunidade Autónoma. Na nota final do exame se pode obter un máximo de 1.6 puntos.

Segundo a lei establecida, hai doús tipos de cursos homologados que se diferencian pola duración. Os cursos de entre 30 e 100 horas que suman 0.2 puntos no baremo e os de máis de 100 horas que suman 0.5 puntos.

É importante ter en conta que a parte de sumar puntos no baremo para aumentar a nota, tamén contan para o concurso de traslados de ámbito estatal, puntuando no apartado “Formación e Perfeccionamento” do baremo establecido.

0 Respuestas en Que son os cursos homologados?"